ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಟಾಪ್ ಸಿನೆಮಾಗಳು

ಸ್ವಯಂವರಂ

ನುವ್ವೆಕಾವಲಿ

ನುವ್ವು ನಾಕು ನಚ್ಚಾವ್

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ

ನುವ್ವೆ ನುವ್ವೆ

ಜಲ್ಸಾ

ಅತಡು

ಜುಲಾಯಿ

ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೆದಿ

ಅ ಆ

ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ ವೀರರಾಘವ

ಅಲಾ ವೈಕುಂಟಪುರಂಲೋ