2022ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಪ್ಲಾಪ್ ಮೂವೀಸ್….!

ಖಿಲಾಡಿ

ರಾಧೆಶ್ಯಾಮ್

ಆಡವಾಳ್ಳು ಮೀಕು ಜೋಹಾರ್ಲು

ಆಚಾರ್ಯ

ಗನಿ

ರಾಮಾರಾವು ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ

ಲೈಗರ್‍

ಮಾಚರ್ಲ ನಿಯೋಜಕವರ್ಗಂ

ಅಲ್ಲೂರಿ

ರಂಗ ರಂಗ ವೈಭವಂಗಾ