ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟಿ ಅಧಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ರವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನೆಮಾಗಳು

ಮಾಫಿಯಾ

ಅಂದೊದಿತ್ತು ಕಾಲ

5D

ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್

ದಿಲ್ ಮಾರ್

ತೋತಾಪುರಿ-2

ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡ