ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥಮನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನೆಮಾಗಳು

ವೀರ ಸಿಂಹಾರೆಡ್ಡಿ

RC15

NTR30

ವಾರಸುಡು

ಏಜೆಂಟ್

SSMB28

NBK108

ಅನಗನಗಾ ಒಕ ರಾಜು