ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನೆಮಾಗಳು

ರೊಬೋ, 289 ಕೋಟಿ (2010)

ಕಬಾಲಿ, 285 ಕೋಟಿ (2016)

ರೊಬೋ 2.O, 850 ಕೋಟಿ (2018)

ಸರ್ಕಾರ್, 260 ಕೋಟಿ (2018)

ಬಿಗಿಲ್, 308 ಕೋಟಿ (2019)

ವಿಕ್ರಂ, 426 ಕೋಟಿ (2022)

ಪೊನ್ನಿಯನ್ ಸೆಲ್ವನ್, 421 ಕೋಟಿ (2022)