2022 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾಗಳು

ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್(79 ಕೋಟಿ)

ಭೀಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ (12.23)

ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿ ಪಾಟ(11.65 ಕೋಟಿ)

ಸೀತಾ ರಾಮಂ (7.55 ಕೋಟಿ)

ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ (7.3 ಕೋಟಿ)

ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2 (6.45 ಕೋಟಿ)

ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ( 5.95 ಕೋಟಿ)

ಆಚಾರ್ಯ (4.6 ಕೋಟಿ )

ಹಿಟ್ -2 (4.47 ಕೋಟಿ)

ಮೇಜರ್  (4.25 ಕೋಟಿ)