ಗೋವಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಲಿಯಾನ ಅಭಿನಯನದ ಟಾಪ್ ಹಿಟ್ ಸಿನೆಮಾಗಳು

ದೇವದಾಸು

ಪೋಕಿರಿ

ರಾಖಿ

ಜುಲಾಯಿ

ಕಿಕ್

ಭಲೇ ದೊಂಗಲು

ಜಲ್ಸಾ

ಬರ್ಫಿ

ರೈಡ್

ರುಸ್ತುಂ

ಮೈ ತೆರಾ ಹಿರೋ