ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಿಯಾ..!

ಗುಡ್ ಬೈ

ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ

ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್

ಕೋಡ್ ನೇಮ್ : ತ್ರಿರಂಗಾ

ಥಾಂಕ್ ಗಾಡ್

ರಾಮಸೇತು

ಮಜಾ ಮಾ