2022 ರಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಸಿನೆಮಾಗಳು

RRR (1135 Cr)

ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿ ಪಾಟ (178 Cr)

ಭೀಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್  (161 Cr)

ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್  (151 Cr)

ಕೆಜಿಎಫ್-2  (135 Cr)

ಎಫ್ 3  (129 Cr)

ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2  (120 Cr)

ಗಾಡ್ ಫಾದರ್‍  (106 Cr)